دریافت اطلاعات ...

شیوه همکاری به صورت پروژه ای و غیر حضوری می باشد و اولویت با کیفیت است.
پس از ثبت اطلاعات متناسب با حوزهای تخصص شما، آزمونی گرفته می شود و در صورت موفقیت، در مواقع نیاز با شما تماس گرفته می شود.